Huisvestingsadvies

Bedrijfsadvies

Conflictbemiddeling

Waarom kiezen voor Bureau Belnem ?

De drijfveer van Bureau Belnem is om uw vertrouwde en onafhankelijke adviseur te zijn bij verandering van uw huisvesting.

De diensten over het afgelopen jaar waren als volgt te verdelen:

70%
Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies en procesmanagement voor de (her)huisvesting van uw organisatie. Met als specialisaties: advies bij aflopende huurcontracten, huuronderhandelingen, Programma’s van Eisen, huisvestingsconcepten/ kantoorconcepten/werkplekconcepten en workshops voor gebruikers van gebouwen.

20%
Bedrijfsadvies

Organisatieadvies in alle fasen van de ontwikkeling van MKB-organisaties of bij bijzondere bedrijfssituaties zoals verkoop, fusies of overnames.

10%
Conflictbemiddeling (mediation)

In die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die acceptabel is.

DIENSTEN

DE DIENSTEN DIE BUREAU BELNEM  KAN BIEDEN ZIJN OP TE DELEN IN 3 HOOFDTHEMA’S
HUISVESTINGSADVIES

Adviseren en begeleiden van organisaties en (semi-) overheden bij veranderingen van hun huisvesting. Dit kan zijn advisering op directieniveau, onderhandelingen met gebouweigenaren over huurcontracten, uitvoeren van haalbaarheidsstudies (businesscase), advisering en begeleiding bij invoering van nieuwe kantoorconcepten (HNW), begeleiden van gebruikersgroepen, organiseren van workshops, creëren van draagvlak, opstellen van Programma’s van Eisen e.a.

BEDRIJFSADVIES

Resultaatgericht begeleiden van managementteams, interim management (reorganisaties, fusies, overnames), advisering bij invoering van andere manieren van werken (Het Nieuwe Werken), onafhankelijk voorzitterschap, individuele coaching van managers, directeuren en ondernemers.

CONFLICTBEMIDDELING

Onafhankelijke mediation met als specialisatie bouwgerelateerde vraagstukken, maar ook bij bijvoorbeeld maatschaps- of partnerconflicten, arbeidsconflicten, ruzie over onjuiste leveringen en onduidelijkheid over contracten.

ENKELE REFERENTIES

GEMEENTE NOORDWIJK EN NOORDWIJKERHOUT (FUSIEGEMEENTE)

In opdracht van RPS advies- en ingenieursbureau heeft Bureau Belnem in samenwerking met helgasnelarchitecten voor de fusiegemeente Noordwijk een visie op huisvesting ontwikkeld. De fusiegemeente Noordwijk staat voor de uitdaging om tijdelijke huisvesting te realiseren in de gemeentehuizen aan de Voorstraat 42 in Noordwijk en de Herenweg 4 in Noordwijkerhout. De gemeente is voornemens om daarbij over te gaan naar een ander huisvestingsconcept dat beter aansluit bij een moderne gemeentelijke organisatie en de daarbij behorende werkwijze. Door middel van interviews en workshops met de gebruikers zijn we tot een gedragen huisvestingsvisie, Programma van Eisen en ontwerp gekomen en hebben we Het Noordwijkse Werken vormgegeven. Momenteel worden beide gemeentehuizen verbouwd en wordt de organisatie voorbereid op de nieuwe manier van werken. De oplevering vindt eind maart 2019 plaats.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN (KNAW)

In opdracht van RPS advies- en ingenieursbureau bv heeft Bureau Belnem voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het procesmanagement en de advisering op stuurgroep niveau verzorgd bij de clustering van drie KNAW-instituten in de te verbouwen monumentale panden (het Spinhuis, het Oost-Indisch Huis en een deel van het Bushuis) in de binnenstad van Amsterdam.

DELTARES SCIENCE PARK DELFT

Procesmanagement en advisering met betrekking tot de ontwikkeling en invoering van nieuwe huisvestingsconcepten (Het Nieuwe Werken) bij de nieuwbouw en diverse verbouwprojecten op de campus van Deltares te Delft alsmede het creëren van draagvlak onder de gebruikers voor de nieuwe werkwijze.  De bouw van een onderzoeksfaciliteit “De Deltagoot” en de  gehele herinrichting van de Deltares Campus. Totale  uitvoering van de projecten van 2008 tot en met eind 2014.

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA RIDDERKERK

Huisvestingsadvies en procesmanagement inclusief invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) voor de nieuwbouw van het Waterschapshuis  in Ridderkerk ten behoeve van 5 fuserende waterschappen.

DIVERSE MEDIATION TRAJECTEN

Diverse succesvol afgeronde Mediation trajecten bij met name  zakelijke conflicten.

Voorbeelden van zakelijke conflicten:

Onenigheid tussen aandeelhouders:

Tussen eigenaren van een bouwadviesbureau was onenigheid over de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden waren verdeeld. Ook waren er verschillende inzichten over de taakverdeling ten aanzien van acquisitie, declarabelheid en algemene management inspanningen. Na een succesvolle mediation is er een voor alle partijen acceptabele oplossing gevonden waardoor het bureau zich succesvol verder kon ontwikkelen.

Vertraging voorkomen bij bouwproject:

Voor de bouw van een appartementencomplex diende de ontwikkelaar een bouwaanvraag in. Het naastgelegen bedrijf voorzag parkeerproblemen en diende een bezwaarschrift in. Na enkele mediation gesprekken met de ontwikkelaar en het betreffende bedrijf kwam naar voren dat de bezwaarmaker onjuiste informatie had en graag invloed wilde hebben op de plannen. Vervolgens is er in samenspraak een voor alle partijen acceptabel ontwerp uit voort gekomen en kon de bouw zonder dure vertragingen gestart worden.

INTERMAX ROTTERDAM

Intermax is een zeer succesvol hostingbedrijf. De advisering en het procesmanagement voor de spraakmakende nieuwe huisvesting in het centrum van Rotterdam is door Bureau Belnem binnen budget en op tijd uitgevoerd. Hierbij is een aantrekkelijke werkomgeving gebaseerd op activiteit gerelateerd werken en een goed beveiligde hosting omgeving gerealiseerd.

LUKEMAC 3000

Herhuisvesting Lukemac 3000.  Bureau voor concept, ontwerp en productie van merken, producten, app’s en websites.  Na bepaling van het type kantoor, hoe groot en op welke locatie heeft Lukemac 3000 gekozen voor een karakteristiek pand in het sfeervolle Scheepsvaartkwartier in Rotterdam.  De advisering van het herhuisvestingsproces en de huuronderhandelingen zijn door Bureau Belnem uitgevoerd.

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Procesmanagement en huisvestingsadvies met betrekking tot de herhuisvesting van de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en de Erasmus Academie (EA) op de 5e t/m 8e verdieping van gebouw M . Begeleiden van gebruikers in definitiefase en creëren van draagvlak, waarbij de eisen en wensen in kaart zijn gebracht om tot een gezamenlijk kantoorconcept en een gedragen Programma van Eisen te komen, waarbij efficiënt ruimtegebruik een belangrijke doelstelling was. Tevens bewaken van Programma van Eisen en vertegenwoordigen gebruikers in overige fasen van proces.

BATENBURG

Huisvestingadvies en procesmanagement voor diverse vestigingen van Batenburg zoals een uitgebreide haalbaarheidsstudie naar het realiseren van een centrale huisvesting in de regio Rotterdam waarbij vier vestigingen worden samengevoegd. Voor deze samenvoeging is in samenspraak met het management van de vestigingen een Programma van Eisen opgesteld. Voor de revitalisatie van de vestigingen in Rotterdam en Capelle aan de IJssel zijn separate plannen met bijbehorende kostenplaatjes vervaardigd.

GEMEENTE WADDINXVEEN

Bureau Belnem heeft samen met de medewerkers het functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de herhuisvesting van de gemeente Waddinxveen in het nabijgelegen “HEMA-Rabobank-gebouw” aan de Kerkweg-Oost in Waddinxveen. Dit gebouw dient hiertoe gerenoveerd en uitgebreid te worden. Door middel van interviews en workshops met het management en de projectgroep huisvesting is de benodigde input verzameld die geleid heeft tot een nieuw huisvestingsconcept gebaseerd op Het Nieuwe Werken en een door de medewerkers gedragen PvE.

WIE STAAN ER ACHTER BUREAU BELNEM BV

Marianne Stolk

06 12401868

Als bedrijfskundige in de bouw met zo’n 20 jaar ervaring als huisvestingsadviseur en procesmanager heb ik voor veel verschillende opdrachtgevers mogen werken, zoals gemeenten, universiteiten, onderzoeksinstituten, schoolbesturen, ministeries en commerciële bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Mijn passie ligt bij de mensen: hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat gebouwgebruikers zich comfortabel voelen en hun werkprocessen zo goed mogelijk gefaciliteerd worden, zodat ze zo prettig mogelijk kunnen (samen)werken en optimaal kunnen presteren? Ik spreek dan ook liever over Organisatie Gericht Huisvesten (OGH) in plaats van Het Nieuwe Werken (HNW). Daarnaast ben ik een echt “processenmens” en zit mijn kracht in het analyseren van de vraag achter de vraag, het ontwerpen en begeleiden van (complexe) processen en het creëren van draagvlak onder gebouwgebruikers bij veranderingen. Ik ben een sociaal betrokken en resultaatgerichte adviseur, die zakelijkheid koppelt aan een mensgerichte benadering. Ik vind het leuk om door middel van creatieve, interactieve sessies en workshops samen met opdrachtgever en medewerkers de uitgangspunten, eisen en ambities voor de nieuwe huisvesting met bijbehorend huisvestingsconcept in beeld te krijgen. Samen werken aan een gezamenlijk doel, namelijk om binnen de gestelde randvoorwaarden een optimaal eindresultaat voor de organisatie neer te zetten.

Wilko Ouwens

06 20011917

Na jaren directeur en mede-eigenaar van een zeer succesvol bouwkundig adviesbureau te zijn geweest, heb ik mijn aandeel verkocht en besloten om met Bureau Belnem verder te gaan als trusted advisor, huisvestingsadviseur, bedrijfsadviseur en conflictbemiddelaar. Hiervoor heb ik gekozen omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in de mensen binnen organisaties en hun diepere motieven, waarbij ik van nature oplossings- en doelgericht denk en handel. Ik ben in staat om het redelijke naar boven te brengen in situaties die het moeilijk maken redelijk te reageren. Ik heb zo’n 30 jaar ervaring als trusted advisor en procesmanager bij nieuwbouw-, renovatie- en verbouwprojecten. Mijn drijfveer is om samen op een creatieve manier tot succesvolle oplossingen te komen, waarbij mijn stokpaardje de wijze uitspraak van de filosoof Goethe is: “Als je het eerste knoopsgat niet goed hebt dichtgemaakt, krijg je de jas nooit meer goed dicht”.

**De naam Bureau Belnem heeft alles te maken met het Caribische droomeiland Bonaire. Wij hebben daar een heerlijk familiehuis in de wijk Belnem waar we heel graag verblijven. Wij verhuren dit huis overigens ook aan andere Caribbean Lovers, geïnteresseerd? klik op  kas-blau.nl

CONTACT

Postadres: Achterstraat 16, 4797 AR, Willemstad ( NL )
Bezoekadres: Raadhuisstraat 10, 4797 AX, Willemstad ( NL )

© 2023 BELNEM. ALL RIGHTS RESERVED. | PRIVACY VERKLARING| CONCEPT LUKEMAC3000